افزونه های فیلترشکن قابل نصب در مرورگر
Wallcy
https://chrome.google.com/webstore/detail/wallcy-100%25-free-vpn/bojjojmafbggldbgcohmpnedmimmicjf


مطالب مرتبط

Firefox Browser 

anonymoX
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/anonymox/


Browsec
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/browsec/


Free VPN Proxy
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/connectedover/


Free VPN Proxy
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/free-vpn-proxy/


Hotspot Shield
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/hotspot-shield-free-vpn-proxy-/


Hoxx VPN
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/hoxx-vpn-proxy/


Mudfish
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/mudfish-http-proxy/


Privatix
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/privatix/


SetupVPN
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/setupvpn/


Touch VPN
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/touch-vpn/

Urban VPN
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/urban-vpnOpera Browser

Avira Phantom VPN
https://addons.opera.com/en-gb/extensions/details/free-avira-phantom-vpn-unblock-websites/


Browsec
https://addons.opera.com/en-gb/extensions/details/browsec/


DotVPN
https://addons.opera.com/en/extensions/details/dotvpn-free-and-secure-vpn-2/


Hola
https://addons.opera.com/en-gb/extensions/details/hola-better-internet/


Privatix
https://addons.opera.com/en/extensions/details/privatix-for-opera/


SafeBrowser
https://addons.opera.com/en/extensions/details/safebrowser/


TunnelBear
https://addons.opera.com/en-gb/extensions/details/tunnelbear/۴ نظر: